Recent changes RSS feed

沙石集

巻9 奥書

翻刻

 乾元二暦癸卯季春之候此書道証上人奉渡畢
           道慧
 于時乾元第二之暦癸卯季春初之六日於洛陽之西
 山西方寺重又一部書写之次此春前後一枚書改
 之畢片山隠士道慧春秋五十四/k9-363r

https://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/item/rb00012949#?c=0&m=0&s=0&cv=362&r=0&xywh=610%2C504%2C5805%2C3451

text/shaseki/ko_shaseki09b-oku.txt · 最終更新: 2019/04/17 21:59 by Satoshi Nakagawa
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Driven by DokuWiki

yatanavi.org ©2004-2019 Satoshi Nakagawa